Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sidning
9201 76ac
Reposted frombabyface babyface viaheadsbangbang headsbangbang
sidning
sidning
0359 fafe
The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies.
— Anonymous.  (via bl-ossomed)
Reposted fromorendasophie orendasophie viamruugaa mruugaa
sidning
8596 7ab4 500
sidning
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
sidning
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaheadsbangbang headsbangbang
sidning
sidning
9651 91e0 500
Muminki.
Reposted frommartinif16 martinif16 viagreens greens
sidning
5307 4b7a
Reposted frombeyooonce beyooonce
sidning
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viamruugaa mruugaa
sidning
3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

8741 4ab4 500

zennflower:

I love this so much.

8907 84cd
Reposted frombabyface babyface viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
sidning
3785 1deb
Reposted fromshepard shepard viamruugaa mruugaa
sidning
0334 54ad 500
Reposted fromrol rol viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
3114 5550
Reposted fromtwice twice viawondi wondi
sidning

Susanna and the Elders, Restored (Left) - Susanna and the Elders, Restored with X-ray (Right)

Reposted fromqwrty qwrty viaparadiso paradiso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl